Фокусиране върху езиковата форма на целевия изучаван език

Правилният избор на подходяща езикова програма за обучение трябва да бъде направен въз основа на целевата аудитория на ученика. Тъй като това може да бъде най-лесно представено чрез конкретен пример, ще опишем как международен студент може да избере програмата си на обучение.

Може да се изкушите да изберете даден езиков курс, само защото името на вашия целеви език се съдържа в заглавието му. Все пак, ако имате намерението да не си губите времето ще трябва внимателно да проектирате програма, която Ви гарантира, че ще учите същата езикова форма като тази използвана от хората, с които ще общувате. И тук следва да отбележим, че разбира се е невъзможно, за който и да е език, да се определи точна група от думи и синтаксис, които трябва да се усвоят, за да се каже, че е напълно преподаден, нито пък, може да се твърди, че един език може да бъде напълно изучен само чрез една програма или метод. Нека илюстрираме това чрез следния пример:

Мария, българка по народност, иска да завърши бакалаварската си степен в университет в София и след това планира да изкара магистърска степен по строително инженерство в Тексаския университет. За да успее да се справи, тя ще трябва да постигне свободно ниво на владеене на английски език в следните шест форми:

1. Юридически и технически английски език.
Мария ще трябва да бъде в състояние да чете и пише на юридически и технически английски език, за да подготви документите си за кандидастване в университета, за да попълни имиграционните си формуляри и документация, както и финансовите документи. Освен това, тя ще трябва да използва този вид лексика и специализирана терминология, когато си служи с учебниците или когато инженерните и правни въпроси се разискват в часовете. Тази форма на английски език ще използва специализирани и често непознати думи.

2. Граматически цялостен писмен английски език.
(За нашите цели, терминът „граматически цялостен английски език” означава, че изреченията съдържат всички необходими части на речта, а „разговорен английски език” означава, че изреченията понякога използват подразбиращи се, но неизказани части на речта.)
Почти всички учебници на Мария ще използват тази форма на английски език, с цялостни изречения, съдържащи пълен набор от всички необходими части на речта. В същото време, лексиката често ще се състои от определени термини, използвани в специфични области като инженерство, право, финанси и др. Тази форма на английски език ще бъде в по-голямата си степен за четене, въпреки че понякога ще се използва и в речта.

3. Граматически цялостен говорим английски език.
Много от нейните преподаватели често ще използват граматически цялостен говорим английски език по време на часовете, презентациите и лабораторните си упражнения. Местните вестници също ще използват тази форма на езика, в писмена форма, поднесена на нивото на владеене на широката публика. Вестникът ще използва по-прост речник и по-малко сложна структура на изреченията от по-техническите публикаци.

4. Разговорен английски език.
Мария ще трябва да овладее английският език, използван от обикновените хора на улицата в американския град където е университета й. Тя също така ще има нужда да общува със състудентите си използвайки разговорен английски, разпространен сред нейната възрастова група. При английския език, както и при повечето езици, в разговорната му форма, често се говори със съкращения в изреченията и лексиката и се изменя значението на някои думи. Когато се използва правилно, разговорният английски език е граматически правилен английски, но не винаги е граматически цялостен.

5. Жаргон, етнически и вулгарен английски език.
Мария, най-вероятно, ще гледа американски филми и телевизия и така ще бъде въвличана да участва в социален контекст, използващ уникален речник и структура на изреченията. Независимо от това дали тя ще избере да включи тези изрази в собствената си реч, тя ще трябва да научи значението на различните думи и изрази, за да се избегне риска от употребата на обществено неприличен език.

6. Местно произношение и лексика.
Въпреки, че Мария ще трябва да се запознае със стандартния американски английски, използван при излъчваните национални новини, медии и кино продукции за широката публика, тя също ще трябва да бъде в състояние да подражава на специфичния акцент и лексика, използвани в Тексаския университет.

Да приемем, че Мария е в състояние да изпълни целта си за придобиването на висша степен в университета в Тексас. До момента, в който тя завърши най-вероятно ще се е научила да общува адекватно и в шестте английски форми, изброени по-горе. Докато все още е студент в София обаче, тя ще трябва да вземе важното решение с кои от тези шест форми на английски език да започне на първо място в обучението си.
.
Избиране на определената форма на езика за изучаване
Преди да се продължи с избирането на формата ни трябва отправна точка, която ще помогне на студент като Мария при избора на езикова програма за обучение. Както вече разгледахме, има шест английски езикови форми, между които тя трябва да избира. Изборът трябва да бъде направен разумно, за да се избегне загубата на време при изучаването на езика. Наши ученици например коментират, че са изучавали английски език в продължение на години, без да научат специфичната терминология, която впоследствие им е била нужна за различните области на обучение или професионална реализация. Други споделят, че лошото им произношение е било пречка за възможностите, които са срещали при търсенето на работа. Тези ученици са прекарвали дълги години в изучаване на „английски език”, но не са изучавали формата на езика подходящ за техните настоящи и бъдещи нужди.

Въпросът, който Мария и всеки друг ученик трябва да си зададат е: „Каква форма на езика ще използват хората, с които ще комуникирам? Каква е формата използвана в литературата, която ще ми трябва? И т.н. Прост отговор, като „полски “, „китайски,” или „английски” не е адекватен.

Предлагаме следната терминология:

1. Терминът „целеви език” ще означава езиковата форма, която ще се учи.

2. Термините „целева езикова група” и „обща целева езикова група” идентифицират онези хора, които говорят по-общо казано „определен език”. Тази група обикновено се разпростира върху широк географски район и членовете й са с несходен социално-икономически статус. Въпреки това, говорещите в тази група използват синтаксис и произношение разбираеми от всички останали в същата целева група при условие, че не се използват регионални или технически изрази и думи.

3. Терминът „обща целева езикова група” ще използваме в контраст с термина „специфична целева езикова група”. Именно вторият термин е този, който ни интересува конкретно, тъй като при „специфичната целева езикова група” членовете й ще използват речник, синтаксис и произношение, които ще бъдат в повечето случаи общи за всички от тази група. Те най-вероятно ще са в един географски район и ще имат сходен социално-икономическия статус. Бихме могли да класифицираме всички американци, които говорят свободно английски език, като включени в една обща целева езикова група, защото независимо от регионалните различия в диалекта и лексиката, те могат лесно да комуникират помежду си. Специфичната целева езикова група, обаче, е тази, която е важна за Мария, защото тя ще трябва да научи именно тази форма на английски език, която ще й позволява да общува с преподавателите и съучениците си от Инженерния факултет на Тексаксия университет, които в по-голямата си част най-вероятно ще са родом от Тексас.

Горещо Ви препоръчваме да съберете възможно най-много информация за конкретната целева езикова група, с която ще общувате както и внимателно помислете за какво ще използвате езика – четене, писане, общуване, с кого и как. Внимателно планирайте програмата, с която ще изучавате чуждия език, така че произношението и лексиката, която ще научите да Ви бъдат полезни. Това може да ви спести много загубени усилия. Също така имайте предвид, че когато овладеете английски език на определено ниво ще Ви става все по-лесно да навлизате в една по-голяма дълбочина на езика, ще добивате усещане за културните различия и обичаите на групите, които използват дадения език, идиомните им изрази, от къде произлизат те и т.н. Колкото повeче овладявате един или повече езици, толкова по-лесно и бързо навлизате в тяхната конкретика и специфичност. Не случайно има полиглоти. (Знаехте ли, че най-известния пoлиглот в света е Sir John Bowring, който според сведенията можел да говори около 100 езика и имал познания по над 200 езика. Явно изучаването на езици не е чак толкова трудна задача. Повече тук.). Но да се върнем на Мария.

Изборът на Мария

Мария ще трябва да научи същия английски език, който ще се говори от нейните бъдещи съученици в Тексаския университет в инженерния факултет. По-голямата част от нейните американски състудентите ще могат правилно да използват и шестте форми на английски език, както са описани по-горе. Много писатели в областта на – английски език, като световен език – правят разлика между различните форми на английския език: граматически пълни, писмена и говорна форма, разговорни, жаргонни и други подобни и често ги идентифицират като отделен вид английски език. Ние обаче, просто ще формулираме, че езикът, който определяме като целеви език, за който и да е ученик, изучаващ който и да е език, е този, който се говори на специфично географско място от определена група от хора, с които ученикът ще комуникира.

В случая с Мария това е английският, който бъдещите й състуденти в Тексас ще използват както вътре, така и извън класната стая, независимо дали говорят помежду си, слушат лекцията на професорите, купуват си сандвич в „Макдоналдс”, полагат изпит, гледат филм или телевизия или четат материали и учебници за курсовете си. Това ще бъде специфичната целева езикова група, с която тя ще иска да комуникира. От друга страна, ще има и други групи хора, живеещи в нейния университетски град, и които ще използват английска реч, която Мария може и да не научава.
Разгледаното по-горе всъщност улеснява избора на Мария. Въпреки, че тя евентуално би искала в един момент да владее свободно всичките тези шест английски форми, за нея те сега са определени като видове и на този етап тя трябва само да реши с кои да започне и върху кои да се съсредоточи в началото на нейното езиково обучение. Тя може да избере да следва една по-обща програма и допълнително да учи самостоятелно техническа терминология или пък да се средоточи върху технически курс и да допълва знанията си самостоятелно с книги, филми и др. А има и един много прост трети вариант. Може би, Мария в училище е учила вече три години английски език, базиран на граматиката и нейните писменост и способност да чете надхвърлят говорните й умения и богатство на езика. Следователно, тя може да се опита да намери курс по английски език, който да включва стабилна основа по граматически цялостен говорим английски език (третата форма), но която също ще включва и комбинация от некнижовен разговорен английски език (четвъртата форма). Акцентът използван в идеалния курс за Мария би бил тексаски, но е крайно невероятно тя да открие курс, който да покрие толкова специфично и точно нуждите й. Най-близко до това, което й трябва ще бъде курс, който да използва граматически цялостен говорим английски език използван в националните медии с американско произношение.

Откъде да започнете?
След като разгледате целевия език, който искате да научите, трябва да прецените курсовете или материалите, които са достъпни за Вас, ако сте принудени да изберете самоподготовката като вариант на обучение. Вие ще трябва да решите как най-добре да ги изполвате, за да постигнете целите, с които учите езика и нивото на владеене, което искате да усвоите. Вие ще трябва да се съсредоточите върху езиково обучение, което ще ви научи да говорите свободно езика, на който се говори в специфичното населено място от определената група от хора, с които желаете да общувате.

Каквото и да изберете като вариант на обучение Вие трябва да започнете с определена лексика и структура на изреченията. Ние силно Ви препоръчваме да не търсите „начално” ниво на обучение, ами възможно най-бързо да започнете да употребявате прости изречения и лексика, използвани от специфичната Ви целева група. Препоръчително е да започнете езиковото си обучение със същите тези изречения, които ще искате да сте усъвършенствали, когато придобиете свободата на владеене на езика, към която се стремите.

В нашите курсове, по метода Unique Language Learning, използваме граматически цялостен говорим английски език, както и някои разговорни (некнижовни) форми на езика. Освен това, нашите аудиозаписи предоставят възможност за избор на американски или британски акцент. Смятаме, че средното ниво на английски синтаксис и лексика (A2 – B2; Basic – Independent User на Common European Framework) служат най-добре на нуждите на повечето ни ученици. Tова ниво, впоследствие, позволява най-лесното усвояване и на другите форми на английски език. Ние ясно разбираме, че не съществува универсален говорим английски език, така че не може да има и един цялостен курс, в който могат да се изучат едновременно всички разновидности на английски език в света.

Пожелаваме Ви успех в изучаването на новия език!

 

Вземете си безплатна електронна книга, с принципи и техники, които ще Ви помогнат най-сетне да научите английски език.

 

* здължителни полета

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory